Logo Ekonomia Globalna
Logo Ekonomia Globalna
Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej

Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku
Opublikowano: 8 lipca 2021

Na marginesie rozważań o przemianach gospodarczych w byłym Związku Radzieckim i dzisiejszej Federacji Rosyjskiej (patrz: Dane statystyczne ZSRR w XX wieku) warto wspomnieć o zmianach demograficznych, które w sposób zasadniczy łączą się z ekonomią. Zmieniająca się populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku to z zmieniająca się wielkość zasobu pracy i zmieniający potencjał. A problemy demograficzne mogą przecież mocno wydłużyć drogę do rozwoju gospodarczego (z tej drugiej kwestii zdajemy sobie dobrze sprawę właśnie dziś w Polsce, gdy wskaźnik dzietności kształtuje się na poziomie 1,4 i za nic nie chce być wyższy).

Wykres 1. Populacja na obszarach wchodzących w skład ZSRR w latach 1920 – 1991 (w mln)

Wykres 1. Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej na obszarach wchodzących w skład ZSRR w latach 1920 – 1991 (w mln), Źródło: przypis 4

Kwestie niskiego przyrostu demograficznego oraz imigracja nie rosyjsko-języcznych mniejszości stanowi istotny obiekt debat politycznych we współczesnej Rosji i prowadzi do prób zastosowania nowych elementów polityki demograficznej w Federacji, szczególnie mocno promowanej od czasów objęcia władzy przez W. Putina. Jednym z zasadniczych problemów współczesnej Rosji jest kwestia zmian wielkości populacji i przyrostu naturalnego. Na wykresie 1 i w tabeli 1 przedstawiłem zmiany populacji w ZSRR w XX wieku.

Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku

Tabela 1. Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej na obszarach wchodzących w skład ZSRR w latach 1920 – 1991 (w tyś)

Lata Populacja na obszarach wchodzących w skład ZSRR Lata Populacja na obszarach wchodzących w skład ZSRR Lata Populacja na obszarach wchodzących w skład ZSRR
1920 154 607 1944 1968 237 983
1921 152 836 1945 1969 240 253
1922 152 403 1946 173 900 1970 242 478
1923 153 055 1947 174 000 1971 244 887
1924 155 581 1948 175 100 1972 247 343
1925 158 983 1949 177 500 1973 249 712
1926 162 621 1950 179 571 1974 252 111
1927 166 117 1951 182 677 1975 254 519
1928 169 269 1952 185 856 1976 256 883
1929 172 017 1953 188 961 1977 259 225
1930 174 212 1954 192 171 1978 261 525
1931 175 987 1955 195 613 1979 263 751
1932 176 807 1956 199 103 1980 265 926
1933 177 401 1957 202 604 1981 268 123
1934 178 453 1958 206 201 1982 270 390
1935 179 636 1959 209 928 1983 272 717
1936 181 502 1960 213 780 1984 275 330
1937 184 626 1961 217 618 1985 277 812
1938 188 498 1962 221 227 1986 280 296
1939 192 379 1963 224 585 1987 282 718
1940 195 970 1964 227 698 1988 285 020
1941 1965 230 513 1989 286 462
1942 1966 233 139 1990 288 361
1943 1967 235 630 1991 289 949

Źródło: przypis 4

Po okresie upadku ZSRR i szoku związanego z drastycznymi konsekwencjami społeczno – ekonomicznymi początku lat 90-tych, a przede wszystkim powstania nowych państw na bazie ówczesnych republik radzieckich, populacja Rosji gwałtownie zaczęła się kurczyć. Z jednej strony powstanie państw, takich jak Ukraina, spowodowało, że z 290 milionów ludzi zamieszkujących ZSRR została w dzisiejszej w Rosji jedynie połowa. Dane rosyjskiego urzędu statystycznego są (jak zawsze) bardzo optymistyczne i mówią o poziomie 146,2 mln osób zamieszkujących Federację Rosyjską[1]. Tymczasem źródła międzynarodowe (np. OECD) wskazują na dużą dynamikę zmniejszania się populacji Rosji w ostatnich latach (wykres 2, tabela 2)

Wykres 2. Populacja Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2030 (w tyś, prognozy od 2020)

Wykres 2. Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2030 (w tyś, prognozy od 2020), źródło: OECD, https://stats.oecd.org/#

Tendencje demograficzne w Federacji Rosyjskiej wyglądają na bardzo niekorzystne, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka: wysoka śmiertelność obywateli, zły stan ich zdrowia i niska stopa dzietności, a wreszcie fatalna sytuacja tamtejszej służby zdrowia. Trudno się zresztą dziwić niewydolności systemu zdrowotnego. Mówimy przecież o największym państwie na świecie, gdzie koszty budowy i utrzymania infrastruktury są niebotyczne, co prowadzi do gwałtownego ograniczenia możliwości korzystania ze służby zdrowia wprost proporcjonalnie do odległości od dużych ośrodków miejskich.

Niezależnie od tego tragiczny stan zdrowia Rosjan jest jednym z najbardziej poważnych elementów kryzysu demograficznego w tym kraju, będącego efektem alkoholizmu, narkomanii, epidemii AIDS, ale także ekstremalnego ubóstwa i braku dostępu do elementarnych usług opieki zdrowotnej.

Długość życia w tym kraju, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, jest niska, nie tylko w porównaniu do krajów zachodniej Europy, ale także w porównaniu do krajów o podobnym do Federacji Rosyjskiej poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Choć warto napisać, że oczekiwana długość życia systematycznie rośnie. W roku 2005 kształtowała się gdzieś na poziomie Afganistanu (65 lat), a przed pandemią wzrosła do 72 lat. Co stało się po roku 2020 zobaczymy, ponieważ pandemia mocno obiła rosyjskie społeczeństwo.

Tabela 2. Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2030 (w tyś, prognozy od 2020)

Lata Populacja FR
1991 148 394
1995 148 376
2000 146 597
2005 143 114
2010 142 390
2015 144 097
2020 143 860
2025 143 140
2030 141 764
Źródło: OECD, https://stats.oecd.org/#

Próbując zmienić negatywne tendencje, a jednocześnie pokazać siebie jako obrońcę tradycyjnych wartości, takich właśnie jak rodzina, W. Putin wprowadził w życie w 2007 roku nową finansową pomoc w ramach państwowej polityki społecznej. Był to rodzaj świadczenia pieniężnego o wartości niemal pół miliona rubli, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje blisko 30 tyś. pln jednorazowej wypłaty na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie ma postać bonu, który można przeznaczyć m.in. na kupno mieszkania czy edukację dziecka. Początkowo nowy program rzeczywiście zwiększył dzietność w Federacji Rosyjskiej, co w okresie przed wyborami w 2012 roku wykorzystał Putin, jako element marketingu politycznego, starając się o wybór na prezydenta Rosji [2].

 

Tabela 3. Procentowy udział populacji na obszarach wchodzących w skład ZSRR w populacji globalnej w trakcie ostatnich dwóch tysiącleci.

Lata Populacja ZSRR i Federacji Rosyjskiej na obszarach wchodzących w skład ZSRR Świat % udział populacji ZSRR w populacji globalnej
1 3 900 225 820 1,73
1000 7 100 267 330 2,66
1500 16 950 438 428 3,87
1600 20 700 556 148 3,72
1700 26 550 603 490 4,40
1870 88 672 1 275 732 6,95
1900 124 500 1 563 464 7,96
1913 156 192 1 792 925 8,71
1920 154 607 1 863 466 8,30
1940 195 970 2 299 193 8,52
1950 179 571 2 527 960 7,10
1960 213 780 3 041 507 7,03
1970 242 478 3 691 157 6,57
1980 265 926 4 439 529 5,99
1991 289 949 5 351 922 5,42
2000 288 719 6 076 558 4,75
2030 271 581 8 392 750 3,24

Źródło: przypis 4

Wskaźnik dzietności wzrósł z poziomu 1,3 w 2006 do poziomu 1,7 w 2012, co oczywiście nie jest wystarczającą zmianą ponieważ prosta reprodukcja, czyli proces odtwarzania się populacji w wyniku zastępowania pokoleń ma miejsce wówczas, gdy wskaźnik ten osiągnie wartość co najmniej 2,1[3]. Jednak dziwnym trafem wkrótce po wyborach wskaźnik dzietność przestał się zwiększać, i teraz bądź tu mądry czy to defekt prowadzonych analiz statystycznych w urzędach w Rosji, czy może cykliczność procesów demograficznych.

Problemy z przyrostem naturalnym w kolejnych latach po raz kolejny dały impuls dla rozszerzenia polityki społecznej Kremla, który przed kolejnymi wyborami w 2018 roku ogłosił nowy plan poprawy sytuacji rosyjskich rodzin i zwiększenia tempa przyrostu naturalnego. W ramach nowych świadczeń społecznych wprowadzono zasiłek na pierwsze dziecko dla rodzin z najniższymi dochodami, który jest wypłacany co miesiąc przez pierwsze 18 miesięcy jego życia i wynosi około 11 tys. rubli.

 

Wykres 3. Procentowy udział populacji na obszarach wchodzących w skład ZSRR w populacji globalnej w trakcie ostatnich dwóch tysiącleci.

Wykres 3. Procentowy udział populacji na obszarach wchodzących w skład ZSRR w populacji globalnej w trakcie ostatnich dwóch tysiącleci, źródło: przypis 4

Na koniec dane, które są uzupełnieniem informacji o przemianach demograficznych w ZSRR. Tabela 3 i wykres 3 pokazują, jak zmieniły się w trakcie ostatnich dwóch tysięcy lat relacje pomiędzy populacją na terenach wchodzących w XX wieku w skład Związku Radzieckiego, a globalną populacją z delikatną prognozą do roku 2030. Ewidentnie widać, że wzrost potęgi sowieckiej z okresu międzywojennego sprzyjał wzrostowi populacji.

Po dramacie II wojny światowej i gwałtownym spadku populacji ZSRR i tym samym zmniejszeniu się udziału jego populacji w ujęciu globalnym, nastąpił okres stabilizacji pokrywający się z procesem gwałtownej industrializacji kraju. Od lat 70-tych udział populacji ZSRR w wartościach globalnych systematycznie zmniejszał się. Przede wszystkim dlatego, że kraje Azji i Afryki po zakończeniu okresu kolonializmu doświadczyły gwałtownego boomu demograficznego. I choć populacja na obszarach wchodzących w skład ZSRR także rosła, to jednak w tempie bez porównania niższym.

 

[1] Stan na dzień 1 stycznia 2021 roku, Федеральная служба государственной статистики, Оценка численности постоянного населения РФ (на 01.01.2021), https://showdata.gks.ru/report/278928/</

[2] Wskaźnik (współczynnik) dzietności jest miarą określającą liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).

[3] Федеральная служба государственной статистики, Демографический Ежегодник России 2017, Статистический сборник, Москва 2017.

[4] Ofer G., Soviet Economic Growth: 1928-1 985, RAND/ UCLA Centre for the Study of Soviet International Behavior, May 1988, Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre of the Organisation for Economic Co–Operation and Development, OECD 2001, Harrison M., GDPs of the USSR and Eastern Europe: Towards an Interwar Comparison, Europe-Asia Studies 46:2 (1994), Bergson A., The USSR Before the Fall: How Poor and Why, Journal of Economic Perspectives — Volume 5, Number 4 — Fall 1991, Soviet Economy in the 1980’S problems and prospects:  Selected papers. Joint Economic Committee, Congress of the United States, U.S. Government Printing Office, Washington: 1983, U.S. Bureau of the Census, USA/USSR: Facts and Figures, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1991.

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europejskiego Zielonego Ładu?

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europej...

Całkiem bez echa przeszła w polskich mediach rezygnacja Timmermansa z...
Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji

Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji...

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego naszemu zachodniemu sąsiadowi tak...
Rynek pracy w Hiszpanii

Rynek pracy w Hiszpanii...

Z perspektywy mieszkańca Kraju nad Wisłą to Hiszpania jest państwem, g...
Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii

Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii...

Patrząc wstecz, po blisko 40 latach od akcesji państw Półwyspu Iberyjs...